چریستچارچ

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Christchurch

United Kingdom

درباره شهرچریستچارچ

شهرچریستچارچ در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چریستچارچ