چلتنهام

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Cheltenham

United Kingdom

درباره شهرچلتنهام

شهرچلتنهام در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چلتنهام