چددار

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Cheddar

United Kingdom

درباره شهرچددار

شهرچددار در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چددار