چارمینستر

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Charminster

United Kingdom

درباره شهرچارمینستر

شهرچارمینستر در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چارمینستر