چارد

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Chard

United Kingdom

درباره شهرچارد

شهرچارد در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چارد