کالن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Calne

United Kingdom

درباره شهرکالن

شهرکالن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کالن