بریدگواتر

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Bridgwater

United Kingdom

درباره شهربریدگواتر

شهربریدگواتر در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بریدگواتر