بیدفرد

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Bideford

United Kingdom

درباره شهربیدفرد

شهربیدفرد در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بیدفرد