برکلی

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Berkeley

United Kingdom

درباره شهربرکلی

شهربرکلی در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان برکلی