بر رگیس

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Bere Regis

United Kingdom

درباره شهربر رگیس

شهربر رگیس در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بر رگیس