بات

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Bath

United Kingdom

درباره شهربات

شهربات در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بات