بارنستاپل

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Barnstaple

United Kingdom

درباره شهربارنستاپل

شهربارنستاپل در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارنستاپل