یارنتن

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Yarnton

United Kingdom

درباره شهریارنتن

شهریارنتن در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان یارنتن