وی

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Wye

United Kingdom

درباره شهروی

شهروی در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وی