ورتینگ

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Worthing

United Kingdom

درباره شهرورتینگ

شهرورتینگ در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ورتینگ