وکینغام

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Wokingham

United Kingdom

درباره شهروکینغام

شهروکینغام در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وکینغام