ویتنی

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Witney

United Kingdom

درباره شهرویتنی

شهرویتنی در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویتنی