وارویککشیر

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Warwickshire

United Kingdom

درباره شهروارویککشیر

شهروارویککشیر در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وارویککشیر