وانتاگ

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Wantage

United Kingdom

درباره شهروانتاگ

شهروانتاگ در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وانتاگ