والینگفرد

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Wallingford

United Kingdom

درباره شهروالینگفرد

شهروالینگفرد در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان والینگفرد