والدرشار

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Waldershare

United Kingdom

درباره شهروالدرشار

شهروالدرشار در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان والدرشار