ویرجینیا واتر

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Virginia Water

United Kingdom

درباره شهرویرجینیا واتر

شهرویرجینیا واتر در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویرجینیا واتر