سترود

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Strood

United Kingdom

درباره شهرسترود

شهرسترود در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سترود