ستریتلی

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Streatley

United Kingdom

درباره شهرستریتلی

شهرستریتلی در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستریتلی