ستنی ستراتفرد

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Stony Stratford

United Kingdom

درباره شهرستنی ستراتفرد

شهرستنی ستراتفرد در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستنی ستراتفرد