سیتینگبورن

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Sittingbourne

United Kingdom

درباره شهرسیتینگبورن

شهرسیتینگبورن در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سیتینگبورن