شیپتن یوندر ویچوود

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Shipton under Wychwood

United Kingdom

درباره شهرشیپتن یوندر ویچوود

شهرشیپتن یوندر ویچوود در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شیپتن یوندر ویچوود