شانکلین

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Shanklin

United Kingdom

درباره شهرشانکلین

شهرشانکلین در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شانکلین