رمسی

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Romsey

United Kingdom

درباره شهررمسی

شهررمسی در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان رمسی