ریدینگ

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Reading

United Kingdom

درباره شهرریدینگ

شهرریدینگ در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ریدینگ