پرتسموت

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Portsmouth

United Kingdom

درباره شهرپرتسموت

شهرپرتسموت در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتسموت