اوکسفرد

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Oxford

United Kingdom

درباره شهراوکسفرد

شهراوکسفرد در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوکسفرد