اور

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Ower

United Kingdom

درباره شهراور

شهراور در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اور