اولد ویندسر

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Old Windsor

United Kingdom

درباره شهراولد ویندسر

شهراولد ویندسر در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اولد ویندسر