شمالی ستک

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

North Stoke

United Kingdom

درباره شهرشمالی ستک

شهرشمالی ستک در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شمالی ستک