نیوپرت ایسل آو ویغت

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Newport Isle of Wight

United Kingdom

درباره شهرنیوپرت ایسل آو ویغت

شهرنیوپرت ایسل آو ویغت در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوپرت ایسل آو ویغت