نیوباری

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Newbury

United Kingdom

درباره شهرنیوباری

شهرنیوباری در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوباری