مینستر

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Minster

United Kingdom

درباره شهرمینستر

شهرمینستر در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مینستر