میلتن کینس

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Milton Keynes

United Kingdom

درباره شهرمیلتن کینس

شهرمیلتن کینس در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان میلتن کینس