مارگات

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Margate

United Kingdom

درباره شهرمارگات

شهرمارگات در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مارگات