کینگسلر

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Kingsclere

United Kingdom

درباره شهرکینگسلر

شهرکینگسلر در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کینگسلر