کینغام

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Kingham

United Kingdom

درباره شهرکینغام

شهرکینغام در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کینغام