کیدلینگتن

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Kidlington

United Kingdom

درباره شهرکیدلینگتن

شهرکیدلینگتن در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کیدلینگتن