هالاند

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Halland

United Kingdom

درباره شهرهالاند

شهرهالاند در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هالاند