گایلدفرد

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Guildford

United Kingdom

درباره شهرگایلدفرد

شهرگایلدفرد در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گایلدفرد