گدالمینگ

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Godalming

United Kingdom

درباره شهرگدالمینگ

شهرگدالمینگ در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گدالمینگ