گیلینغام

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Gillingham

United Kingdom

درباره شهرگیلینغام

شهرگیلینغام در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گیلینغام