فلکستن

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Folkestone

United Kingdom

درباره شهرفلکستن

شهرفلکستن در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فلکستن