فارنهام

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Farnham

United Kingdom

درباره شهرفارنهام

شهرفارنهام در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فارنهام