فارینگدن

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Faringdon

United Kingdom

درباره شهرفارینگدن

شهرفارینگدن در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فارینگدن